קטגוריה :
אקדמאים| מהנדסים| ניהול
ניסיון קודם :
יותר משש שנות ניסיון
השכלה :
מהנדס
אזור גאוגרפי :
מעלות תרשיחא

כפיפות: מנכ"ל העירייה

 

תפקידי המהנדס/ת וסמכויותיו/ה:

 • מהנדס/ת הרשות המקומית הוא/היא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו/ה.

 

 • תחום תפקידיו/ה וסמכויותיו/ה של מהנדס/ת, בכפוף להוראות כל דין:
 • תכנון העיר ? הכרת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל עתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים לרשות מקומית לצרכי תכנון תחומה או תצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של רשות המקומית נכלל בו וכן בקשת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית;
 • הפיקוח והרישוי ? מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס;
 • הבניה הציבורית ? בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה;
 • העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות המקומית או מטעמה.
 • המהנדס/ת, י/תהיה מהנדס/ת הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו/ה בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו/ה גם במרחב התכנון של הועדה המקומית כאמור.

 

 

תנאי הכשירות:

 • מהנדס/ת רשוי או אדריכל/ית רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.
 • בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר, וכן ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום הפיקוח והרישוי, בתחום הבניה הציבורית או בתחום העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה ("פיקוח ורישוי", "בניה ציבורית" ו"עבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית" כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס/ת רשות מקומית, תשנ"ב-1991) וכמפורט בסעיף ב לעיל.
 • בעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 • לא הורשע/ה בעבירה שהנסיבות העניין יש עמה קלון.
 • תושב/ת עיריית מעלות-תרשיחא-יתרון.
 • מועמדים/ות העומדים בתנאי סף ישלחו למבחני מיון בטרם הזימון לראיון.
 • מועמדים/ות יזומנו לריאיון לפני וועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים. החלטת הועדה תובא לאישור מועצת העיר.
 • מועמד/ת בעל מוגבלות נדרש להציג מידע לביצוע התאמות בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת.
 • מועמד/ת המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם, נדרש למסור מידע בדבר השתייכותו לאוכלוסיה זכאית.

 

 

בטרם אישור מועצת העיר, המועמד/ת יידרש:

 1.  לחתום על אישור לפניית היועמ"ש של העירייה למשטרה ? בדבר אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון וזאת בהתאם לפקודת העיריות.
 2. למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובמידת הצורך על פי החלטת היועמ"ש, לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים.
 3. הבקשה צריכה לכלול את כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז". 

 מועד אחרון להגשה 13.10.21

שלח/י בקשה

(קובץ עד 2M)