קטגוריה :
הנהלת חשבונות| כספים| ביטוחים
ניסיון קודם :
יותר משש שנות ניסיון
השכלה :
תואר ראשון
אזור גאוגרפי :
מעלות תרשיחא

תיאור תפקיד
במסגרת תפקידו יהיה הגזבר ממונה על ניהול ענייניה הכספיים של הרשות, וכן יעסוק במתן שירות ניהול כספי עבור תאגידים הקשורים לרשות וימלא מטלות נוספות אשר יוטלו עליו ע"י הרשות מעת לעת. הגזבר יהיה אמון על ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והכנת הדו"חות הכספיים בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים.

עיקרי התפקיד

1. גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי רגיל ובלתי רגיל של הרשות המקומית בהתאם למדיניות ראש הרשות בכפוף להוראות הדין הקיים.
2. ניהול המשאבים הכספיים של הרשות ותזרים המזומנים.
3. ניהול מערכת החשבונות של הרשות, גביית ארנונה ומים ותשלומי פיתוח.
4. ייצוג עמדת יחידת הכספים (בישיבות פנימיות) ועמדת הרשות (בפורומים חיצוניים).
5. ניהול אגף כספים.

דרישות התפקיד

השכלה
בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.
או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

ניסיון מקצועי
ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה) - לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי.


ניסיון ניהולי
ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית - לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי.

ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית -מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית.
מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

מועמד שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית.
סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 1/2011.

מועד אחרון להגשה: 24.02.2021

שלח/י בקשה

(קובץ עד 2M)